Bing hiển thị hơn 10 kết quả tìm kiếm

Bing Search có thể thấy rằng hiện tại Bing Search đã hiển thị hơn10 kết quả tìm kiếm trên một trang.Microsoft cho biết đây là một thử nghiệm mới của họ. Đây là tuyên bố của Microsoft:

We’re continually testing and experimenting on Bing in an effort to improve the user experience. We experimented with the number of answers for several months last year, and shipped the new format in June. In cases where there are answers (like a photo or video or news answer, we may provide a few more links to ensure there is right number of algo in addition to the answer blocks.

Đã có những kiểm chứng với Bing Search. Bing hiển thị số lượng liên kết trong một trang, khi thì 12, khi thì 18.

Bing hiển thị hơn 10 kết quả tìm kiếm

Bing hiển thị hơn 10 kết quả tìm kiếm trong 1 trang

Trong khi Google chỉ cho phép hiển thị 10 kết quả tìm kiếm trong 1 trang, đôi khi chỉ có 7 kết quả tìm kiếm trong một trang,thì Bing lại quyết định cho phép hiển thị nhiều kết quả hơn. Đây có thể là chiến lược mới của Bing.

Bài viết tham khảo từ http://searchengineland.com/

Chú ý:
*Nếu chưa cài Plugin tốt nhất cho SEO, tham khảo ngay Plugin wordpress cho SEO

Speak Your Mind